Handelsbetingelser

Her kan du læse handelsbetingelserne for Ally

HANDELSBETINGELSER

Nedenstående betingelser (herefter ”Betingelserne”) finder anvendelse, når du benytter Ally. Vi anbefaler derfor, at du læser Betingelserne grundigt, inden du accepterer dem.

1. OM ALLY 

1.1. Ally er en applikation (herefter ”Tjenesten”), hvor du gennem dit abonnement (herefter ”Abonnementet”) bl.a. får adgang til artikler, podcasts og videoer.  

1.2. Tjenesten udbydes af Aller Media A/S (herefter ”Vi, ”Os” eller ”Aller Media”), Havneholmen 33, 1561 København V, Danmark, med firmaregistreringsnummer (CVR) 43325612, som derfor er din aftalepart, når du (herefter ”du”, ”dig” eller ”Brugeren”) tilmelder dig et abonnement. 

1.3. Når du har tilmeldt dig Abonnementet og oprettet en brugerkonto med eget selvvalgte kodeord, har du øjeblikkeligt adgang til Abonnements indhold. Se mere om, hvordan du tilmelder dig, på ally.dk/faq.

2. FORUDSÆTNINGER FOR ADGANG TIL TJENESTEN

2.1. For at kunne tilmelde dig et Abonnement på Tjenesten skal du som minimum være fyldt 18 år og have adgang til en tablet eller smartphone, der er kompatibel med Tjenesten og hvorfra der findes en velfungerende internetadgang. Du skal samtidig have en gyldig e-mailadresse til brug for oprettelsen af dit Abonnement, herunder have adgang til et af Os accepteret betalingsinstrument, til betaling af dit Abonnement. Oplysninger om hvilke betalingsmetoder, som accepteres til brug for betaling af dit Abonnement, vil fremgå af bestillingsprocessen på ally.dk og kan findes i vores FAQ på ally.dk/faq.

2.2. For at kunne anvende Tjenesten er det nødvendigt, at du er i besiddelse af det påkrævede udstyr og de nødvendige systemer. På ally.dk/faq kan du læse mere om, hvilke tekniske krav der som minimum stilles til dit udstyr og systemer (fx din smartphone) for, at du kan anvende Tjenesten.  Hvis dit operativsystem er ældre end de versioner, der står beskrevet i vores FAQ, er det nødvendigt, at du opdaterer dit styresystem, før at du kan anvende Tjenesten.

2.3. Når du henter Tjenesten via enten App Store eller Google Play (”Tredjepartssoftware”), skal du være opmærksom på, at brugen af sådan Tredjepartssoftware kan være underlagt øvrige vilkår og betingelser fra tredjepartsudbyderen, ligesom at en sådan udbyder kan have en særskilt privatlivspolitik. Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om disse vilkår, betingelser og politikker.  

2.4. Abonnementet er personligt, og koden til din konto skal opbevares fortroligt og må ikke deles med andre, jf. også pkt. 11 og 12.

3. TILLADTE ANTAL ENHEDER TIL BRUG FOR ABONNEMENTET

3.1. Du har lov til at bruge Abonnementet på op til sammenlagt fem enheder, (fx mobiltelefoner, tablets eller øvrige enheder, som Tjenesten kan benyttes på). Der må dog kun benyttes to enheder til at se Abonnements indhold ad gangen. 

4. PRISER, BETALING OG AUTOMATISK FORNYELSE AF ABONNEMENTET

4.1. Prisen for Abonnementet vil fremgå under bestillingsprocessen og følger under Abonnementet den gældende prisliste, som vil være tilgængelig via hjemmesiden ally.dk. Eventuelle rabatter angives på bestillingstidspunktet og kan ikke anvendes med tilbagevirkende kraft.

4.2. Tjenesten udbydes som et løbende abonnement, hvorfor dit Abonnement automatisk fornyes, indtil du aktivt opsiger det, medmindre andet fremgik gennem bestillingsprocessen. Datoen for, hvornår dit abonnement fornys første gang fremgår af din kvitteringsmail, som du modtog umiddelbart efter dit køb. Tjenestens abonnementer udbydes som et abonnement af en (1) måneds varighed og op til et (1) års varighed. Tjenesten udbydes ligeledes fra tid til anden som en prøveperiode. Vilkårene for prøveperioder kan forventes at variere. De nærmere vilkår, fordele, eventuelle rabatter mv. for det abonnement, som du har ønsket at abonnere på, alternativt din prøveperiode, fremgår af bestillingsprocessen.

4.3. Din opsigelse skal meddeles senest fem dage inden dit abonnement fornys næste gang. Du kan læse nærmere om de øvrige vilkår om opsigelse i pkt. 8.

Betaling af abonnementsprisen sker som forudbetaling via den valgte betalingsmetode, og du accepterer således at blive faktureret forud med månedsfrekvens gældende fra bestillingstidspunktet.

4.4. Når du har oprettet dit Abonnement, modtager du en ordrebekræftelse på den e-mail, som du har oplyst til Os. På ’min konto’ på ally.dk kan du til enhver tid se dine kvitteringer for gennemførte betalinger/ løbende træk på dit betalingskort samt se, om dit Abonnement er aktivt. Derudover kan du på ’min konto’ printe kvitteringer for alle dine køb. Det er dit ansvar at sørge for, at de angivne oplysninger til enhver tid er retvisende. Er dit abonnement oprettet via enten App Store eller Google Play, kan du til enhver tid se dine kvitteringer for gennemførte betalinger/ løbende træk på dit betalingskort direkte i disse tjenester.

4.5. Den af Aller Media opkrævede pris omfatter alene brug af Tjenesten og omfatter ingen andre udgifter, du måtte blive påført ved brug af Tjenesten, herunder eksempelvis udgifter til internetforbrug eller lignende. 

5. BETALINGSHÅNDTERING

5.1. Dine betalingsoplysninger overføres sikkert via SSL-kryptering og lagres til gentagne abonnementsbetalinger og andre fremtidige køb via vores PCI-certificerede betalingsudbyder NETS.

5.2. Det er dit eget ansvar at opgive gyldige betalingsoplysninger og sikre, at de opdateres løbende, såfremt det er nødvendigt. Betalingsoplysninger kan opdateres via ’min konto’ på ally.dk.

5.3. Aller Media forbeholder sig retten til at ophæve dit Abonnement såfremt Aller Media ikke modtager korrekt betaling for dit Abonnement i henhold til dine forpligtelser i medfør af aftalen med Os, jf. også pkt. 12.2.

6. KAMPAGNETILBUD OG PRØVEPERIODER

6.1. Aller Media kan i forbindelse med forskellige kampagner eller aktuelle tilbud tilbyde prøveperioder på Tjenesten (herefter ”Prøveperiode”).  Prøveperioder er underlagt Betingelserne, herunder den automatiske abonnementsfornyelse, og kan i alle tilfælde være underlagt øvrige betingelser, som dog vil fremgå konkret i forbindelse med Brugerens tilmeldelse til Prøveperioden. Betingelser for øvrige kampagnetilbud vil ligeledes fremgå i forbindelse med Brugerens tilmeldelse til Prøveperioden. 

6.2. Da Prøveperioden er underlagt den automatiske abonnementsfornyelse, jf. pkt. 4, vil du i forbindelse med tilmelding til Abonnementet blive bedt om at oplyse dine betalingsoplysninger til brug for fremtidige betalinger. Du er hertil indforstået med, at Prøveperioden derfor aktivt skal opsiges inden udløb heraf, såfremt du ikke ønsker at overgå til et løbende Abonnement. Hvis opsigelse sker under en Prøveperiode, så ophører dit Abonnement ved udløb af prøveperioden kl. 23.59. Se mere om ”Opsigelse” under pkt. 8. 

6.3. Medmindre andet konkret fremgår i forbindelse med markedsføringen af en Prøveperiode, kan du udelukkende benytte Prøveperioden én gang, og forsøg på omgåelse vil medføre udelukkelse fra Tjenesten og ophør af Abonnementet, jf. også pkt. 12.2.  

7. FORTRYDELSE

7.1. Det købte Abonnement består udelukkende af digitalt indhold som ikke leveres på et fysisk medium, og du accepterer således, at du fraskriver dig dine 14 dages fortrydelsesret ved køb af Abonnementet. 

8. OPSIGELSE

8.1. Du kan når som helst opsige dit Abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige Abonnementet inden udløb af en Prøveperiode, som beskrevet under pkt. 6.   

8.2. Du kan opsige dit Abonnement via ’min konto’ på ally.dk, eller ved at sende en mail til ally@aller.dk. Læs mere på ally.dk/faq. Ved opsigelse af dit Abonnement vil du modtage en e-mail som bekræfter opsigelsen.

8.3. Har du oprettet dit Abonnement direkte via App Store eller Google Play, skal du opsige direkte i disse tjenester. Læs mere på ally.dk/faq.

8.4. Abonnementet refunderes ikke. Når du opsiger Abonnementet, annullerer du kun fremtidige betalinger i forbindelse med dit medlemskab. Hvis opsigelsen skal træde i kraft i slutningen af din aktive faktureringsperiode, skal du opsige senest fem dage før, at den nye betalingsperiode begynder. Dit Abonnement vil forblive aktivt indtil afslutningen på din nuværende faktureringsperiode.

9. ÆNDRINGER AF INDHOLD, OPDATERINGER OG ANSVAR FOR TJENESTENS TILGÆNGELIGHED 

9.1. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt for at sikre den bedste brugeroplevelse, og Aller Media har derfor ret til, i begrænset og rimeligt omfang, at lukke Tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering(er) af Tjenesten. Det anbefales i forlængelse heraf, at du altid bruger den senest opdaterede version af Tjenesten, for at sikre den optimale udnyttelse heraf. Læs mere på ally.dk/faq. 

9.2. Aller Media kan til enhver tid foretage ændringer af indholdet på Tjenesten, herunder Tjenestens funktion og design. Aller Media kan suverænt vælge de platforme og devices, Tjenesten bliver udbudt på, ligesom Aller Media frit kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke håndsæt/devices, som tidligere kan have været understøttet af Tjenesten. Ikke-omfattende ændringer eller tilpasninger af Tjenestens indhold, funktion og funktionalitet, som ikke væsentligt ændrer den overordnede betydning eller opfattelse af Tjenesten, anses ikke som en ændring af aftalen med dig eller Betingelserne, og omfattes således ikke af Betingelsernes pkt. 10.2. 

9.3. Aller Media giver ingen garanti for, at Tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser, og Aller Media tager derfor forbehold for tekniske fejl, som kan medføre potentiel nedetid eller Tjenestens midlertidige utilgængelighed. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i brugen af Tjenesten, har Aller Media lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at udgøre misligholdelse af aftalen med dig. Aller Media giver således ingen garantier for Tjenestens evige tilgængelighed, og Aller Media er i intet tilfælde ansvarlig for skader som følger af brugen af, eller den manglende mulighed for at bruge, Tjenesten. 

9.4. Brug af Tjenesten vil i visse tilfælde kræve brug af Tredjepartssoftware, fx software, kompatibilitetskrav og systemer som nævnt under pkt. 2. Aller Media er ikke ansvarlig for Tredjepartssoftware, og vil under ingen omstændigheder hæfte for eventuelle fejl i en sådan software. 

10. ÆNDRINGER AF BETINGELSER OG PRISÆNDRINGER

10.1. Aller Media forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre, justere eller tilrette Betingelserne. Aller Media forbeholder sig endvidere retten til under visse omstændigheder at foretage prisændringer, hvis dette skønnes nødvendigt ud fra begivenheder som: Lovgivningsmæssige ændringer, prisinflation og/eller prisjustering i henhold til ændringer i forbrugerprisindekset, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer, markedsmæssige udviklinger, distributionsomkostninger samt ændringer i andre udefrakommende omstændigheder eller omkostninger.

10.2. I tilfælde af væsentlige ændringer, fx prisstigninger, vil vi varsle dig individuelt om ændringen senest fire uger, før ændringen træder i kraft. Varsling af ændringer fremsendes på e-mail. Du er i tilfælde af væsentlige ændringer, herunder prisstigninger, berettiget til at opsige aftalen, således at opsigelsen effektueres senest samme dag som ændringen træder i kraft, såfremt du har opsagt dit Abonnement senest 1 dag før ændringens ikrafttræden. Se nærmere om ”Opsigelse” under pkt. 8. Opsiger du ikke aftalen rettidigt, anses dette for accept af ændringen, som herefter vil have fremadrettet virkning for dig. Konkrete prisændringer vil efterfølgende træde i kraft fra og med din næste faktureringsdato efter varselsperioden. 

10.3. I tilfælde af uvæsentlige ændringer, fx uvæsentlige ændringer eller justeringer af Betingelserne, vil ændringerne få direkte virkning for dig, uden at du varsles individuelt, ligesom at du ikke vil være berettiget til at opsige aftalen med et eventuelt forkortet varsel.

11. RETTIGHEDER

11.1. Alt indhold, materiale og informationer, som er tilgængelige på Tjenesten, udgør Aller Medias eller Aller Medias partneres ubegrænsede ejendom og er beskyttet i henhold til dansk lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretsloven, varemærkeloven og markedsføringsloven. 

11.2. Du accepterer, at Tjenestens indhold kun er til din egen personlige brug, samt at du ingen rettigheder har til kommercielt brug, salg, videresalg, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde, og at enhver krænkende brug af indholdet er forbudt og kan håndhæves eller retsforfølges direkte over for dig af Aller Media eller andre rettighedshavende tredjemænd. 

12. RETSSTRIDIG BRUG AF TJENESTEN, HERUNDER MISLIGHOLDELSE

12.1. Enhver brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med Betingelserne og den altid gældende lovgivning. Du er selv ansvarlig for brugen af Tjenesten, herunder din konto og de oplysninger du giver Os, og du hæfter således over for Aller Media for enhver handling, som foretages via din konto, herunder for enhver form for misbrug. 

12.2. Aller Media forbeholder sig retten til uden varsel at afbryde og ophæve Brugerens adgang til Tjenesten, hvis Brugeren anvender Tjenesten i strid med Betingelserne eller i strid med lovgivningen i øvrigt, eller såfremt Brugeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser i medfør af abonnementsaftalen. I tilfælde af Aller Medias ophævelse er Aller Media ikke ansvarlig for Brugerens eventuelle tab som følge af ophævelsen, og Brugeren kan ikke efterfølgende rette krav mod Aller Media. Aller Medias ophævelse af Brugerens adgang til Tjenesten medfører ikke, at Brugerens forpligtelser i medfør af aftalen ophører, fx eventuel skyldig betaling for brug af Tjenesten. 

12.3. Købelovens regler finder anvendelse for aftaleforholdet.

13. FORCE MAJEURE

13.1. Aller Media er ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud, utilgængelighed eller fejl på Tjenesten, eller andre forhold eller forhindringer, som forårsages af begivenheder, som ligger uden for Aller Medias rimelige kontrol. I tilfælde af force majeure suspenderes Aller Medias forpligtelser vedrørende forhold relateret til Tjenesten, indtil Aller Media atter er i stand til at opfylde sine forpligtelser. 

14. PERSONOPLYSNINGER 

14.1. Når du benytter Tjenesten, behandler Aller Media visse af dine personoplysninger. Behandlingen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og du kan læse mere om behandlingen i vores privatlivspolitik.

15. OPHØR AF TJENESTEN

15.1. Udover hvad der gælder i medfør af ovenstående pkt. 9 og 10, er Aller Media berettiget til helt at lukke Tjenesten, såfremt Aller Media enten beslutter at nedlægge Tjenesten helt eller delvist, eller såfremt andre forhold medfører, at Tjeneste må lukkes ned. I tilfælde heraf, vil Brugeren blive varslet som nævnt under pkt. 10. 

16. ANDET

16.1. Hvis et punkt i nærværende Betingelser ikke kan håndhæves, eller på anden vis må anses for værende ugyldigt, berøres Betingelsernes øvrige vilkår og bestemmelser ikke heraf, og det pågældende punkt skal så vidt muligt anvendes i sin påtænkte form, i den udstrækning lovgivningen tillader det.   

17. LOVVALG OG VÆRNETING

17.1. Enhver form for tvist eller uoverensstemmelse som måtte udspringe af eller i forbindelse med nærværende Betingelser, er at betragte som værende underlagt de danske domstoles jurisdiktion og skal afgøres under anvendelse af dansk lovgivning.

18. KONTAKT KUNDESERVICE

18.1. Du kan kontakte Aller Medias Kundeservice på mail ally@aller.dk.

19. KLAGE

19.1. Som forbruger kan du indbringe en klage over Aller Media til Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Nævnenes Hus.

Kontaktoplysninger Nævnenes Hus:

Adresse: Toldboden 2, 8800 Viborg, 

Hjemmeside: https://naevneneshus.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: ally@aller.dk.

 

 

Februar 2023.